Tüzük

YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEKLERİ
FEDERASYONU  (YESİDEF)  TÜZÜĞÜDÜR

BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

Adı ve Merkezi

Madde 1 –Çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak , üst düzeyde bir yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere aynı amaçla  çalışan Yemek Sanayicileri  Dernekleri tarafından “Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu” adıyla bu Federasyon kurulmuştur.  Merkezi İstanbul’dadır. Kısa Adı YESİDEF’ dır.

 

Tanım ve Kısaltma

Madde 2 – Bu tüzükte “Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu” yerine, kısaca “Federasyon” ibaresi kullanılmıştır.

 

Federasyonun Faaliyet Alanı ve Amacı

Madde 3 –Yemek Sanayi alanında alanında faaliyet gösterecek Federasyonun amacı;   T.C. Anayasasında belirtilen  Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere,  ülkemizin  ekonomik ve sosyal kalkınmasına   katkıda bulunmak üzere çağdaş  uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, demokratik , laik , etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmektir.

Çalışma Konu ve Biçimleri

Madde 4 – Federasyon; tüzüğünde gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere  sürdüreceği çalışma konu ve biçimleri ;

 

 1. Piyasa ekonomisinin, hukuki ve sosyal altyapısının geliştirilmesi ve istikrar içinde büyümesi için katkı sunar.

 

 1. İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapabilir.

 

 1. İs dünyasının küresel boyutta belirgin  ve kalıcı yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir.

 

 1. Şirketlerin küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapabilir. Bu yönde uluslar arası organizasyonlar içinde yer alabilir, işbirliğinde bulunabilir.

 

 1. Yatırımların önünü açıcı politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir.

 

 1. Genç girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi özendirir, nitelikli sanayicileri ve işadamları yetiştirir ve sektörel sorunlara çözüm üretir.
 2. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.

 

 1. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların, teknolojik yeniliklerle desteklenerek  en etkin biçimde değerlendirilmesini ; verimlilik, hijyen  ve kalite yükselişini sürekli kılacak  ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan  politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

 

 1. Üye derneklerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek,  bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda   düşünce ve hareket birlikteliği oluşturabilir.

 

 1. Kendi alanında çalışma grupları oluşturur, böylesi gruplara katılır, eğitim çalışmalarına katılır, eğitici günler, sempozyum, panel, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenler.

 

 1. Kendi alanında sahip olduğu yetki ve bilgiler konusunda düzenli olarak güncelleştirilen diplomatik, yasamaya değin, idari yada hukuki belgeler bulundurur.

 

 1. Federasyona üye dernekler ile bunların üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını karşılaşmış olduğu engelleri belgeleyerek, hem bu üyelerin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, teknik, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, üretim, uyum, refah, kalkınma, ticaret ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları, sonuçları ile gelişmelerin araştırmalarını yapar, yaptırır, kolaylaştırır.

 

 1. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

 

 1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlere uyumlu  bir şekilde uygulanmasına destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir

 

 1. Fikri mülkiyet hakları, know – how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar.

 

 1. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük eder ve yardım eder.

 

 1. Kendi alanındaki konularda üyelerini ve ilgili makamları bilgilendirir ve gerektiğinde yasal ve idari yollara başvurur.

 

 1. Amacına uygun  periyodik  olarak  dergi,bülten vs. çıkartabilir, fuar, sergi, kermes gibi  etkinliklerde bulunabilir ,bu gibi etkinliklerden kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir.
 2. Genel Kurul  kararı ile İktisadi işletme kurabilir.
 3. Yurt içinde kurulmuş ve kurulacak olan Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı  konfederasyonlara kurucu üye olur veya  kurulmuş olana katılır veya ayrılır.

 

 1. Sektörün üretim ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapar

 

 1. Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olucu çalışmalarda bulunur.

 

 1. Federasyonun çatısı altında temsil edilen tüm alt sektörlerde gerek yurt içinde üretilen, gerek ise dış alım yolu ile ülkeye getirilen her türlü ürün ve ikame malzemenin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik eder. TSE ile işbirliği yapar.

 

 1. Üyeleri ve/veya mensubu oldukları kuruluşlar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük eder; istemeleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar.

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve İş etiği uyarınca  üyeleri aleyhine açıkça haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır; gereğinde  yasal yollara gider.

 

26. Yemek Sektörünün  gelişimine yönelik her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yapılmasına iştirak eder, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.

 

 1. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir.

 

28. Gerekli görülen yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, federasyon  genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

29. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

 

 1. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK

Üyelik Koşulları

Madde 5-

Sektörde kurulu ve Federasyonun yukarıda 2.maddede yazılı amaçları ile çalışma konularını benimseyen,  kuruluş amaçları aynı olan fiil ehliyetine sahip dernekler Federasyona üye olabilirler.

 

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Üyeliğin sona ermesi

Madde 6- Kendiliğinden:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

6.1 – Çıkma ile:

Her üye dernek, kendi genel kurul kararı ile ve  yazılı olarak bildirmek kaydıyla Federasyon’ dan çıkma hakkına sahiptir.

 

6.2 – Çıkarılma ile :

a)    Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunan,

b)   Ödenti verme borcunu ait olduğu yıl içinde yerine getirmeyen,

c)    Federasyon genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını yerine getirmeyen Federasyon üyesi dernekler, üyelikten çıkartılırlar.

 

Üye Derneğin çıkarılma konusunda son kararı Federasyon genel kurulu  verir.

Üyelerin Hakları

Madde 7 – Her üye Dernek temsilcilerinin;

a)    Federasyonun faaliyetlerine ve yönetimine katılma,

b)   Genel kurulda oy kullanma hakkı vardır.

Üyelerin yükümlülükleri

Madde 8.

Üyeler, Federasyon düzenine uymak ve federasyona sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye Dernek ve temsilcileri, Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Her bir üye dernek, mali yükümlülüklerini zamanında ödemekle yükümlüdürler

 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM :  ORGANLAR

Madde 9 – Federasyonun organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu

Denetim kuruludur.

 

Federasyon zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Genel Kurul Niteliği ve oluşumu

Madde 10 – Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; Federasyona kayıtlı derneklerin temsilci üyelerinden oluşur.

 

Genel Kurul Toplantıları

Madde 11. Federasyon Genel Kurulu,  üç yılda bir Nisan ayı içinde Olağan, Yönetim Kurulunca veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zamanda Olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

 

Denetleme Kurulunun veya temsilcilerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan temsilcilerden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak delegeler arasından seçeceği üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Madde 12 – Aşağıda belirtilen toplantısız veya çağrısız alınan kararlar geçerlidir:

-Federasyona kayıtlı bütün dernek temsilcilerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar,

-Federasyon üyesi dernek temsilcilerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar.

Yukarıdaki şekilde karar alınması olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

Toplantıya çağrı

Madde 13– Genel Kurul’ un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 

13.1) Federasyon Yönetim Kurulu, yazılı olarak, üye derneklerin başkanlarından kendi genel kurul toplantılarında, genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı  esas alınarak  seçilmiş olan temsilcilerin  adlarını Mart ayı sonuna kadar bildirilmesini ister.  Aynı zamanda üye derneklerin Federasyona olan borçları var ise toplantı tarihine kadar ödenmesini ister. Toplantı tarihinde Federasyona borcu bulunan dernekler Genel Kurulda temsil edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

13.2) Genel Kurul’ a katılacak üye derneklere, en az on beş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, gazeteye ilan vermek suretiyle veya a-mail ya da bir yazı ile duyurularak toplantıya çağrılırlar.

 

13.3) Toplantı çoğunluk sağlanmaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, birinci toplantıdaki çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

13.4) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Toplantı yeri

Madde 14 – Genel kurul toplantıları, mücbir sebep olmadıkça, federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı yerinin, iyi niyet kurallarına uygun olarak temsilci üyelerin sığabileceği ve sağlık yönlerinden elverişli bir toplantı yeri olması zorunludur.

Toplantı yeter sayısı

Madde 15 – Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan temsilcilerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan  temsilcilerle  açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 katından az  olamaz.

 

Birinci toplantı ile ikinci toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden  fazla olamaz.

 

Genel Kurul Toplantı ve Karar alma Usulleri

Madde 16 – Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilci üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Görüşmelerde, yasa ve tüzükte belirlenmiş özel haller dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği için hazır bulunanların 2/3’ünün olumlu oyu gerekir.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 17 –

Genel Kurul, Federasyonunun en yetkili karar organı olup , görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)    Yasalar ve tüzük  ilke ve kuralları çerçevesinde amaç ve çalışma konuları hakkında kararlar almak,

b)   Tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak, Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,

c)    Federasyonun, aynı alanda faaliyet gösteren konfederasyonlara katılmasına karar vermek,

d)   Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ilişkin rapor, bilanço ve gelir gider hesabı ile Denetleme Kurulunun raporlarını incelemek, aklanması hakkında karar vermek,

e)    Dernek organları asıl ve yedek  üyelerini  seçmek,

f)     Gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak,borçlanmaya karar vermek.

g)   Organların istek ve önerilerini karar bağlamak,

h)   Taşınmaz mal alınması ya da taşınmaz malların satılması konusunda  Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

i)     Federasyonunun uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara  üye olarak katılması ya da bunlardan ayrılması yönünden karar almak,

j)     Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında karar vermek,

k)    Federasyonun feshine ve mallarının dağıtılmasına karar vermek.

l)  Üye olması durumunda Konfederasyon delegesi seçmek.

m) Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman

görevden alabilir.

Karar yeter sayısı

Madde 18 – Genel kurul kararları, toplantıya katılan temsilci üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan temsilci üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Oy hakkından yoksunluk

Madde 19 – Hiçbir Federasyon temsilci üyesi, Federasyon ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu

Oluşumu

Madde 20 – Federasyon yönetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen 13 (on üç) ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

 

Genel kurul toplantısı sona erdikten sonra, yönetim kurulu üyeleri toplanarak, içlerinden bir genel başkan, dört başkan yardımcısı, bir sayman, iki kişilik üye geliştirme ve derneklerin koordinasyonundan sorumlu komite üyelerini seçer.

 

Genel başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Genel başkanın  olamaması durumunda, Başkan yardımcılarından birisi   vekil olarak görev yapar.

İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri, genel başkan sırası ile yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren on beş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer.

 

Görev süresi sona eren üye, yönetim kuruluna yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı ve karar yeri, yeter sayısı ve usulü

Madde 21 – Federasyon yönetim kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa genel başkan veya olmadığında vekilin başkanlığında toplanır.

Her toplantıda istenirse bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim kurulu gerektiğinde genel başkanın çağrısı üzerine de toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

Yönetim kurulu toplantıları federasyonun yerleşim yerinde yada bu kurulca uygun görülen yerlerde yapılır.

Görevleri

Madde 22 – Yönetim kurulu, Federasyonun yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a)    Federasyon üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken çalışmaları yapar.

b)   Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.

c)    Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlar, düzenler, genel kurula sunar.

d)   Gerekli yönetmelik, iç tüzük, tamim ve diğer düzenlemeleri hazırlar, kabul eder, yürürlüğe koyar, değişiklik yapar, yürürlükten kaldırır.

e)    Ülkemize veya insanlığa yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verilmesi kararını alır.

f)     Taşınır ve taşınmaz mallar, bağışlar, fikri mülkiyet hakları, para ve bağışlar, borçlanma, ipotekler, kiralama, alım ve satım, özel ve kamu kesiminde yapılacak bunlar ve dışındaki her türlü idari ve hukuki işlemleri Federasyon adına yürütür.

g)   Genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirir.

h)   Federasyon birimlerinin çalışmalarını inceler, gözetir, kontrol eder ve gerektiğinde ilgilileri hakkında soruşturma yapar.

i)     Personel kadrolarını düzenler ve personelin atamasını yapar.

j)     Federasyon adına sözleşmelerin imzalanması ve feshi hususunda karar verir.

k)    Uygun gördüğü konu, alan ve sektörlerde çalışma grupları oluşturur, raporlar düzenletir, izler, sonuçlandırır.

l)     Federasyon bütçesini uygular ve mallarını yönetir.

m)  Federasyon tarafından açılmış veya kendisine karşı açılan davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil olanağı kalmamış alacakların silinmesine karar verir.

n)   Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sayman aracılığı ile Federasyona para tahsil eder ve ödemede bulunur.

 

Genel başkanın görev ve yetkileri

Madde 23 – Federasyon genel başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Federasyonu yönetim kurulu adına temsil eder.

b)   Yönetim kuruluna başkanlık eder ve toplantı gündemini hazırlar.

c)    Federasyonun hizmet ve çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.

d)   Federasyonun ita amiridir.

e)    Federasyon üyelerinin kuruluş ve kadroları, çalışanların özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

f)     Federasyonun ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevlerini değiştirir.

g)   Personel kadro giderleri ve sınırı yönetim kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim kurulu tarafından ön görülen harcamalar için saymanla birlikte  ödeme emri verme yetkisi genel başkana aittir.

h)   Başkan Yardımcılarının herhangi birisinin imzası olmak kaydı ile   taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması veya verilmesi gibi hukuki işlemleri yapar, aynı yolla kiraya verir ve Federasyon için taşınır yada taşınmaz kiralar.

i)     Yıllık gelir – gider hesaplarına ilişkin işlemleri ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

j)     Federasyon birimlerini gözetir, izler ve kontrol eder.

k)    Kanun, tüzük ve Federasyon çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

l)     Genel kurul ve yönetim kurulunun yetki verdiği işleri yapar.

Başkan Yardımcılarının  görev ve yetkileri

Madde 24 – Başkan Yardımcıları , genel başkanın yokluğu halinde onun yetkilerini devir alır.

Başkanın görevini yapmadığı veya yapamadığı hallerde Başkanın yukarıda belirtilen görev ve yetkilerini kullanırlar. Ancak bu durumda  dört  kişiden oluşun başkan yardımcısının hangisinin bu görevi yapacağına Yönetim Kurulu karar verir.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

Madde 25- İdari yazışmalarda başkan ile birlikte imza yetkisine sahiptir. Yasa gereği defterlerin ve bu arada karar defterlerinin düzenli olarak tutulmasından sorumludur. Derneğin her türlü yazışmalarını yapar, muhaberatı sevk ve idare eder. Bu konuda yönetim kuruluna bilgi verir.Toplantı çağrılarından ve yönetim kurulu kararlarının yazılması ve gerektiğinde ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

Saymanın görev ve yetkileri

Madde 26- Mali konularda başkan ile birlikte imza yetkisine sahiptir. Sayman,  muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Federasyonun mali durumu konusunda yönetim kuruluna hesap verir.

İstem halinde, Federasyonun mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen yönetim kurulu toplantısına sunar.

Federasyona gelirlerini toplama ile banka hesabından para çekme ve dernek giderlerine ödeme yapma işlemlerini yerine getirir.

Üyelik geliştirme  ve koordinasyon komitesinin görev ve yetkileri

Madde 27- İki kişiden oluşan Üyelik geliştirme  ve koordinasyon komitesi, Federasyona üye olabilecek sektör içindeki dernekler hakkında araştırma yapar veya bu konuda gelen talepler doğrultusunda gerekli inceleme  ve araştırmasını yaparak sonuç hakkında Yönetim kuruluna bilgi sunar.Ayrıca üye dernekler ile Federasyon arasındaki gerekli koordinasyonu sağlayarak derneklerin ve dernek üyelerinin  olası taleplerinin Yönetim Kurulunda görüşülmesi için toplantı gündemine aldırır.

 

Denetim Kurulu

Madde 28 – Oluşumu, toplantı ve karar yeter sayısı

Federasyon denetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim kurulu üyesi seçilebilmek için, Federasyon genel kurulunda, dernek temsilci üyesi olmak zorundadır.

 

Genel kurul toplantısı sona erdikten sonra, denetim kurulu üyeleri toplanarak, içlerinden birini başkan seçer, çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yaparlar.

 

Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, Federasyon genel başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir. Denetim kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

Denetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Kurul  bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır.

 

Denetim kurulu görev ve yetkileri

Madde 29 – Federasyon denetim kurulu, denetleme görevini yaptıktan sonra, sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a)    Federasyonun her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanılır.

b)   Denetleme sonuçlarını bir raporla genel kuruldan en az bir ay önce genel kurulda görüşülmek üzere yönetim kuruluna sunar.

c)    Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususları hemen Federasyon genel başkanlığına bildirir.

d)   Denetleme sırasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üst Kuruluşa Katılma ve Üye Derneklerin Federasyonda Temsil Şekli

 

Madde 30 – Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amaçları aynı olan federasyonlarla bir araya gelerek üye sıfatıyla bir konfederasyonun kurulmasına veya kurulana üye sıfatıyla katılabilir.

 

Federasyon, üyesi olduğu Konfederasyon tüzüğünde düzenlenen ödenti verme borcunu süresinde ifa ile yükümlüdür.

 

Federasyonda temsil

Madde 31 – Dernekler, en son yapılan genel kurula katılıma hakkı olan üye sayısı esas alınarak, bağlı olduğu Federasyonda;

a)    20 üyeye kadar 3 temsilci

b)   20 üyeden fazla her 10 üye için bir temsilci üye ile temsil olunur. Bu hesaplamada artıklar nazara alınmaz.

c)    Dernekler, genel kurula katılma hakkı olan üye sayıları baz alınarak kendi genel kurullarında seçilmiş temsilci sayısı ile temsilcilerin ad ve soyadlarını Mart ayın sonuna kadar Federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 32- Federasyon Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için delegelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi  şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilmene   ilişkin  Genel Kurul kararları, toplantıya  katılanların 2/3  çoğunluğu  ile  alınır.

Federasyonun İç Denetim Şekli

Madde 33 – Federasyon’ daiç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

 

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 34 – Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Genel kurula katılan imzalı delege listesi eklenir.

 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

Genel Kurul Toplantıları

Madde 11. Federasyon Genel Kurulu,  iki yılda bir Nisan ayı içinde Olağan, Yönetim Kurulunca veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zamanda Olağanüstü toplanır.

 

Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

Gelir Kaynakları

Madde 36 – Federasyon gelirleri,

1-Üye aidatı,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona  yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Federasyonun,  amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

 

 

 

Federasyonun Borçlanma Usulü

Madde 37-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Hesap Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 38- Federasyonunun hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.

Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesine dikkat edilir.

 

 

Gelir ve giderlerde usul

Madde 39 – Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

 

Federasyon  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi  5 yıldır.

 

Federasyon  adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları yedi  gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, yedi  günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

 

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

 
 
         ALTINCI  BÖLÜM : DEFTER VE KAYITLAR

Federasyonun  Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 40- Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun  ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

 

Kayıt Usulü

Madde 41-Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Madde 42- Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona  üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.  alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 43- Federasyonda  tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 44- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında  “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 
YEDİNCİ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 45- Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 46- Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik, “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 47- Federasyonun bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyona  başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmaz mal edinme

Madde 48 – Federasyon, yerleşim yeri ile amaç ve faaliyetleri için edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Lokal açma

Madde 49 – Federasyon; yerleşim yerinde, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile, bir lokal açabilir, işletebilir veya işlettirebilir.

Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, Federasyon yetkili organlarınca onaylanmış yönetmeliği ile düzenlenir.

 

Temsilcilik

Madde 50- Federasyon,gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.Temsilcilikler, federasyon  genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Plâtform oluşturma

Madde 51-  Federasyon, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 
         SEKİZİNCİ BÖLÜM : FESİH VE TASFİYE

Federasyonun   Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 52– Genel kurul, her zaman federasyonun  feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Madde 53- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun  para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu i” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun  para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında  federasyonun  alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

 

Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun n bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 54– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara  dayanılarak çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon  hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 55 – Bu tüzük hükümleri, kuruluş bildirisi ve eklerinin, Federasyon merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 56 – Bu tüzük hükümlerini Federasyon genel başkanı ve yetkili organları yürütür.

Madde 57-  Federasyon Kurucu Dernekleri

 

1-   İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği               (İYSAD)

2-   Ege Yemek Sanayicileri Derneği                     (EYSAD)

3-   Ankara Yemek Sanayicileri Derneği                 (AYSAD)

4-   Yemek Sanayicileri ve İşadamları Derneği        (YESİAD)

5-   Konya Yemek Sanayicileri  Derneği                 (KONYESAD)

6-   Bursa Yemek Sanayicileri Derneği                   (BUYSAD)

 

Geçici Madde 1 – Federasyon geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Genel Başkan                   Necat AYDIN

Başkan Yardımcısı             Ömer Faruk Aslanoba

Başkan Yardımcısı             Ahmet Hakan Ay

Genel Sekreter                 Hüseyin BOZDAĞ

Sayman                           Bülent Keleş

Üye                                Arslan Atlı

Üye                                Hamit Eke

Üye                                Sedat Zincirkıran

 

İşbu Bu tüzük 57 (Elli yedi)  madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEKLERİ

FEDERASYONU  (YESİDEF)  TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

ESKİ ŞEKLİ

Genel Kurul Toplantıları

Madde 11. Federasyon Genel Kurulu,  iki yılda bir  Nisan ayı içinde Olağan, Yönetim Kurulunca veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zamanda Olağanüstü toplanır.

 

YENİ ŞEKLİ

Genel Kurul Toplantıları

Madde 11. Federasyon Genel Kurulu,  üç yılda bir Nisan ayı içinde Olağan, Yönetim Kurulunca veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zamanda Olağanüstü toplanır.

 

 

 

ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu

Oluşumu

Madde 20 – Federasyon yönetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen  11 (on bir) ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

 

YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu

Oluşumu

Madde 20 – Federasyon yönetim kurulu, genel kurul tarafından üç  yıllık süre için seçilen 13 (onüç)  ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

 

 

ESKİ ŞEKLİ

Denetim Kurulu

Madde 28 – Oluşumu, toplantı ve karar yeter sayısı

Federasyon denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 

YENİ  ŞEKLİ

Denetim Kurulu

Madde 28 – Oluşumu, toplantı ve karar yeter sayısı

Federasyon denetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.